فوریه‬ - ١٦ - شنبه

در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد.


دوم تیموتائوس 3: 1

آیا تا حالا از کسی شنیده اید که بگوید اگر به مسیح اعتماد کنید همۀ مشکلاتتان را حل خواهد کرد و با آرامش و آسودگی زندگی خواهید کرد؟ اگر این همان چیزی است که خداوند برای خادمینش مقرر کرده است، پس چرا پولس رسول با اقسام مُتعدد مُشکلات روبرو شد؟ با وجود مُکاشفات و خدمات بسیار، همچنان سختیهای فراوانی بر زندگی او سایه افکنده بودند. پولس رسول بزرگترین مبشر در تمامی دوران ها بود. اما حاصل خدمات او چیزی چون شکنجه، دستگیری، غرق شدن و فرار از شهر ها نبود.

به مردان خدا یوسف، ابراهیم، ارمیا و پطرس نگاه کنید. همۀ آنها با خطر و مشکلاتی مواجه شدند که هیچ کدام از ما تمایلی نسبت به پذیرش آنها نداریم. پس دلیل مشکلات چیست؟ چرا غم و اندوه به یک اندازه بر مومن و مُلحد ضربه می زند؟ چرا از بلایای طبیعی، بیماریهای خطرناک، زندان، جریمه، دغدغه های درونی و بدرفتاریهای دیگران، مستثنی نیستیم؟ شاید بر این گمانیم، که مشکلات نمی توانند ملکوت و اهداف خداوند را به پیش برند؛ اما این همان روشی است که خداوند برای به نتیجه رساندن اموراتش به کار می گیرد (رومیان 8: 28؛ فیلپیان 1: 12). وظیفۀ ما جلال نام خداوند است. مهم نیســت که در چه شرایطــی به سر می بریم. اگر این کار را انجام دهیم، مشکلات ما می توانند دیگران را با مسیح آشنا کنند زیرا طریقمان را به سوی هدف نهایی بنا می کنیم که در حُکم آرامــش و پاداش در آسمــان است. خداوند اجازه می دهد که مشکلات وارد زندگیمان شوند تابه خودمان آسیب نرسانیم؛ و زندگیمان را بهبود دهیم!